ΣΚΑΪ Τηλεόραση

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
ΣΚΑΪ Τηλεόραση
  • Dirección web:www.skaitv.gr
  • Servidor IP:104.21.23.72
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:www.skaitv.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.skaitv.grfluir

363

nombre de dominio:www.skaitv.grBueno o malo

Rama de hojas verdes. Fama Kat

sitio web:ΣΚΑΪ ΤηλεόρασηPesos

2

sitio web:ΣΚΑΪ ΤηλεόρασηIP

104.21.23.72

sitio web:ΣΚΑΪ Τηλεόρασηcontenido

ΣΚΑΪΤηλεόρασηvardocCookies={getItem:function(sKey){if(!sKey){returnnull;}returndecodeURIComponent(document.cookie.replace(newRegExp("(?:(?:^|.*;)\\s*"+encodeURIComponent(sKey).replace(/[\-\.\+\*]/g,"\\$&")+"\\s*\\=\\s*([^;]*).*$)|^.*$"),"$1"))||null;},setItem:function(sKey,sValue,vEnd,sPath,sDomain,bSecure){if(!sKey||/^(?:expires|max\-e|path|domain|secure)$/i.test(sKey)){returnfalse;}varsExpires="";if(vEnd){switch(vEnd.constructor){caseNumber:sExpires=vEnd===Infinity?";expires=Fri,31Dec999923:59:59GMT":";max-e="+vEnd;break;caseString:sExpires=";expires="+vEnd;break;caseDate:sExpires=";expires="+vEnd.toUTCString();break;}}document.cookie=encodeURIComponent(sKey)+"="+encodeURIComponent(sValue)+sExpires+(sDomain?";domain="+sDomain:"")+(sPath?";path="+sPath:"")+(bSecure?";secure":"");returntrue;},removeItem:function(sKey,sPath,sDomain){if(!this.hasItem(sKey)){returnfalse;}document.cookie=encodeURIComponent(sKey)+"=;expires=Thu,01Jan197000:00:00GMT"+(sDomain?";domain="+sDomain:"")+(sPath?";path="+sPath:"");returntrue;},hasItem:function(sKey){if(!sKey){returnfalse;}return(newRegExp("(?:^|;\\s*)"+encodeURIComponent(sKey).replace(/[\-\.\+\*]/g,"\\$&")+"\\s*\\=")).test(document.cookie);},keys:function(){varaKeys=document.cookie.replace(/((?:^|\s*;)[^\=]+)(?=;|$)|^\s*|\s*(?:ΣΚΑΪ Τηλεόραση\=[^;]*)?(?:\1|$)/g,"").split(/\s*(?:\=[^;]*)?;\s*/);for(varnLen=aKeys.length,nIdx=0;nIdxfunction_wsetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}/*console.log('9999Β');window.dataLayer=window.dataLayerΣΚΑΪ Τηλεόραση||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','AW-4');//GTM-W6J8FF*/window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments)}gt('js',newDate());gt('config','UA--1'); gt('config','G-4K5DMMXS1Q');varSkai=window.Skai||{};Skai.Banners=Skai.Banners||{};Skai.Banners['div-gpt-ad-32-5']={dfp_sizes:[[980,250]],dfp_id:'div-gpt-ad-32-5',webspace_name:'//xl_billboard_homepe_980_250',variable_name:'',bids:[{bidder:'sekindoUM',params:{spaceId:''}},{bidder:'appnexus',params:{placementId:''}},],};/*DONOTDELETE*/window.Skai=window.Skai||{};window.Skai.config=window.Skai.config||{};window.Skai.config={breakPoints:{lg:1550,md:992,sm:768,xs:0},refreshRates:{_default:6*(60*1000),//minutes_homePeWithLive:30*(60*1000),//minutes_skai24:30*(60*1000),//minutes_playerPe:3*(60*1000)//minutes},g_tManer:{defaultCode:'GTM-W6J8FF'},ga:{defaultCode:'UA--1',oldCode:'UA--3'}};/*(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer',window.Skai.config.g_tManer.defaultCode); *ΣΚΑΪ Τηλεόραση/window.Skai=window.Skai||{};window.Skai.helpers=window.Skai.helpers||{};window.Skai.helpers.analytics={sendPeView:function(){//ga('send','peview');dataLayer.push({'event':'VPeView'});},sendEvent:function(data){varcategory=data.category?data.category:'SkaiCustomEvents';varaction=data.action?data.action:'';varlabel=data.label?data.label:'';//varvalue=data.value?data.value:'';XTYPAEI//ga('send','event',category,action,label);dataLayer.push({'event':'CustomEvent','EventCategory':category,'EventAction':action,'EventLabel':label//'EventValue':value});}};functioncreateCookie(name,value,days){if(days){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));varexpires=";expires="+date.toGMTString();}elsevarexpires="";document.cookie=name+"="+value+expires+";path=/";}functionreadCookie(name){varnameEQ=name+"=";varca=document.cookie.split(';');for(vari=0;i

Sitio:ΣΚΑΪ ΤηλεόρασηReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado